Statsråd 26. oktober 2007

I statsråd 26. oktober 2007 ble lov nr. 97 om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover sanksjonert.

Lovtidend    26. oktober 2007    👤Knut Davidsen   

I statsråd 26. oktober 2007 ble lov nr. 97 om endringer i sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover sanksjonert.

Loven trer i kraft straks, med unntak av del I nytt kapittel 5A i sosialtjenesteloven som trer i kraft 1. november 2007, se res. 26. oktober 2007 nr. 1177.

Endringsloven innfører et nytt kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og med ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold i folketrygden. Formålet med innføringen er å bidra til at flere i målgruppen kommer i arbeid gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Ansvaret for ordningen blir kommunalt og forvaltningen legges til NAV-kontoret i kommunen. Den delen av loven som trer i kraft fra 1. november 2007 gjelder for den enkelte kommune fra det tidspunkt det er inngått avtale mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven §§ 13 og 14 og felles lokalt kontor er etablert.

Les forarbeidene til endringsloven her.