Statsråd 26. september 2003

I statsråd 26. september 2003 ble det sanksjonert en lov nr. 95 om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven). Odelstingsproposisjonen til endringsloven finner du her.

Lovtidend    26. september 2003    👤Knut Davidsen