Statsråd 27. februar 2004

I statsråd 27. februar 2004 ble det sanksjonert to lover, lov nr. 9 om endringer i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m., lov nr. 10 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven).

Lovtidend    27. februar 2004    👤Knut Davidsen

Lov nr. 9 om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. gir hjemmel til å gi forskrifter om miljøvern i de norske bilandene. Les forarbeidene, ot.prp. nr. 18 (2003-2004), her.

Lov nr. 10 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og om samtykke til tiltredelse av 2003-protokollen til den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, 1992. Endringene gjennomfører protokollen, som er tatt inn som vedlegg til ot.prp. 28 (2003-2004).