Statsråd 27. februar 2009

I statsråd 27. februar 2009 ble lov nr. 8 om endring i permitteringlønnsloven, lov nr. 9 om endringar i skattelova og lov nr. 10 om endringer i klimakvoteloven sanksjonert.

Lovtidend    27. februar 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 27. februar 2009 ble lov nr. 8 om endring i permitteringlønnsloven, lov nr. 9 om endringar i skattelova og lov nr. 10 om endringer i klimakvoteloven sanksjonert.

  • Lov nr. 8 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering endrer § 3 nr. 1 i loven ved at arbeids­givers lønnsplikt (arbeidsgiverperioden) reduseres fra 10 til 5 dager for permitterte som har minst 40 pst arbeidstidsreduksjon. Endringen trer i kraft 1. april 2009, se lovens II. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 9 om endringar i skattelova gir nytt tredje ledd i § 14-43 (tilleggsavskrivning), øker fradrag for forskning i § 16-40 annet ledd og gir nye §§ 16-60 til 16-64 som gir fradrag i skatt for underskudd for inntektsårene 2008 og 2009. For ikraffttreden, se lovens IV. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 10 om endringer i klimakvoteloven gir enkelte justeringer i loven for å imøtekomme ESAs innvendinger mot det norske kvotesystemet. Endringene innebærer at tildeling av vederlagsfrie kvoter nå ikke fører til utilbørlig forskjellsbehandling mellom ulike grupper av eksisterende virksomheter. Endringene trer i kraft straks. Les forarbeidene her.