Statsråd 27. mai 2005

I statsråd 27. mai 2005 ble lov nr. 30 om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler) og lov nr. 31om skogbruk (skogbrukslova) sanksjonert.

Lovtidend    27. mai 2005    👤Knut Davidsen   

  • Lov nr. 30 om endringer i plan- og bygningsloven (utbyggingsavtaler) regulerer bruken av utbyggingsavtale for å forhindre at boligkjøper må dekke også deler av kommunens utgifter, og skape balanse i avtaler som inngås. Utbyggingsavtaler har vært brukt som middel til å finansiere kommunale investeringstiltak som kommunen ellers ikke har hatt hjemmel til å kreve gjennomført eller finansiert av utbygger. Endringene sikrer forutsigbarhet med hensyn til utgiftene for utbyggere og kommunene. Les forarbeidene til lovendringene her.
  • Lov nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) er en ny skogbrukslov som opphever lov 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern og i tillegg lov 9. juni 1939 om husbruksskog og lov 9. november 1956 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket. Skogbruksloven skal også gjelde for områder som er vernet etter naturvernloven og som etter plan- og bygningsloven er regulert til andre formål enn landbruk. Skogeierne får frihet under ansvar, lovens § 4 regulerer skogeiers ansvar for at tiltak i skogen blir gjennomført i henhold til loven og forskrifter gitt med hjemmel i loven. Forskrifter gitt med hjemmel i lovene som oppheves fra skogbrukslovens ikrafttredelse 1. januar 2006 gjelder frem til det blir fastsatt nye forskrifter. Les forarbeidene til loven her.