Statsråd 28. mai 2004

I statsråd 28. mai 2004 ble det sanksjonert syv lover, ny valutareguleringslov og endringer i skattebetalingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven, artistskatteloven, folketrygdloven og kjønnslemlestelsesloven.

Lovtidend    28. mai 2004    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven ) trer i kraft 1. januar 2005. Loven inneholder regelverk om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge. Registeret skal i første rekke forebygge og bekjempe økonomisk kriminalitet og å bidra til riktig skatte- og avgiftsbetaling. Registrerte opplysninger skal videre brukes til statistikkformål og i arbeidet med å sikre finansiell stabilitet. Opplysningene i registeret skal også brukes i arbeidet med å avdekke trygdemisbruk. Registeret skal erstatte dagens BRAVO-register i Norges Bank. Hovedelementene i dagens system er videreført, men loven innebærer en oppdatering og videreutvikling av gjeldende regelverk for registrering av utenlandstransaksjoner. Med loven vil Norge fortsatt oppfylle FATFs (Financial Action Task Force on Money Laundering) anbefalinger på dette området selv om BRAVO-registeret avvikles. Forarbeidene til loven finner du her.

Lov nr. 27 om endringar i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt, lov nr. 28 om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, lov nr. 30 om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven), lov nr. 31 om endring i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv., lov nr. 32 om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) endrer i skatte- og avgiftslovgivningen. Lovendringene innebærer endring i reglene om offentliggjøring av skattelistene, endringer i anledning for lignings- og avgiftsmyndighetene til å kreve kontrollopplysninger fra banker m.m., nye regler i skattebetalingsloven om innhenting av kontrollopplysninger fra tredjepersoner, endringer i reglene om arbeidsgiveravgift for humanitære organisasjoner, mindre endring i artistskatteloven og rettinger i merverdiavgiftsloven. Les forarbeidene til lovendringene her.

Lov nr. 33 om endring i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse. Lovendringen innfører med ikrafttredelse 1. september 2004 ny § 2 i loven som straffer den som unnlater å forsøke å avverge kjønnslemlestelse. Les forarbeidene til lovendringen her.