Statsråd 28. november 2008

I statsråd 28. november 2008 ble lov nr. 81 om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond sanksjonert. Endringsloven trer i kraft 1. januar 2009.

Lovtidend    28. november 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 28. november 2008 ble lov nr. 81 om endring i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond sanksjonert. Endringsloven trer i kraft 1. januar 2009.

Bakgrunnen for lovendringen er at loven ikke hadde noen bestemmelse som gjorde det mulig å anvende instruks 14. september 2007 nr. 1060 om innløysing og regulering av festeavgift i festeforhold der staten eller statleg styrde verksemder eig tomta, hjemmel til dette er nå innført i § 5 nytt annet ledd. Les forarbeidene til endringsloven her.