Statsråd 29. april 2005

I statsråd 29. april 2005 ble seks lover sanksjonert, ny bidragsinnkrevingslov, ny lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg og endringslover til forsikringsavtaleloven, produktkontrolloven, lov om trudomssamfunn og kirkeloven.

Lovtidend    29. april 2005    👤Knut Davidsen

- Lov nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) erstatter gjeldende bidragsinnkrevingslov av 9. desember 1955 nr. 5. Det er foretatt en omfattende lovteknisk modernisering og det er også materielle endringer. Se forarbeidene her.

- Lov nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal garantere at personer over 67 år som ikke har opparbeidet rettigheter etter folketrygdloven får stønad og slipper derfor å søke om økonomisk sosialhjelp. Se forarbeidene til loven her.

- Lov nr. 22 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.) regulerer bl.a. forbrukerens rett til enklere og flytte forsikring og automatisk fornyelse av forsikringsavtaler. Loven avsnitt IV,
endringene i stiftelseslovens § 62, foretaksregisterlovens § 4-4 første ledd bokstav a og bokstav e annet punktum og regnskapslovens § 9-1 trer i kraft straks. Lovens avsnitt II og III trer i kraft 1. mai 2005. Lovens avsnitt I trer i kraft 1. januar 2006. Se forarbeidene her.

- Lov nr. 23 om endringer i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) gjennomfører Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet. Endringene vil sikre norske næringsaktører og forbrukere tilsvarende rammebetingelser og beskyttelse som i resten av EØS-området. Loven trer i kraft 1. mai 2005. Se forarbeidene her.

- Lov nr. 24 om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna gir fylkesmannen rett til å gjøre unntak fra regelen om aldersgrenser for forstandere i trossamfunn. Lova trer i kraft straks. Se forarbeidene her.

- Lov nr. 25 om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke, endringene gir døve en representant i Oslo bispedømmeråd, utvidelse av Kirkemøtets myndighet og innstramming av konfirmasjonsundervisningen i skolen. Loven trer i kraft 1. juni 2005, med unntak for kirkeloven § 23 første ledd ny bokstav f som trer i kraft 1. juni 2006. Se forarbeidene her.