Statsråd 29. august 2003

I Statsråd 29. august 2003 ble det sanksjonert 4 lover, lov nr. 87 om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta, lov nr. 88 om endringer i utlendingsloven og i riksborgarrettlova, lov nr. 89 om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen) og lov nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen.

Lovtidend    29. august 2003    👤Knut Davidsen

Lov nr. 87 om endringar i forskjellige lover som følgje av integrering av fylkeslegeembeta i fylkesmannsembeta ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2003 og trer i kraft fra 1. september 2003. Endringene endrer betegnelser i 14 lover. Se Ot.prp. nr. 69 (2002-2003)

Lov nr. 88 om endringer i utlendingsloven og i lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett (gebyr) ble vedtatt av Stortinget 27. februar 2003. Endringene innfører et gebyr for søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven. Gebyret innføres for å redusere omfanget av mangelfulle og åpenbart grunnløse søknader og det vil spare forvaltningen for tid og ressurser. Se Ot.prp. nr. 19 (2002-2003).

Lov nr. 89 om endringer i utlendingsloven (Dublin II-forordningen) ble vedtatt av Stortinget 19. juni 2003 og trer i kraft 1. september 2003. Endringene innebærer at loven nå viser til Dublin II-forordningen (Rådsforordning (EF) nr. 343/2003) og ikke til Dublinkonvensjonen. Forordningen er bygget på de samme prinsippene som konvensjonen, og skal effektivisere prosedyrene og rette opp uklare forhold i konvensjonen. I den nye forordningen er flere tidsfrister kortet ned, og det å ikke overholde en tidsfrist er nå i større grad likestilt med å akseptere ansvar for å behandle asylsøknaden. I tillegg gir forordningen større rom for å holde familier samlet og bedre vern for enslige mindreårige asylsøkere. Se Ot.prp. nr. 95 (2002-2003).

Lov nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2003, og trer delvis i kraft 1. januar 2004. Dette gjelder for endringene i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. § 1 første ledd, ny § 9 a, § 10 nytt andre ledd og § 11 nytt andre ledd og endringen i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv. ny § 1a og § 15 første og annet punktum. Endringene innebærer i hovedtrekk en opprydding på gevinstautomatmarkedet, tiltak for å kunne bekjempe spilleavhengighet og forebygge kriminalitet mer effektivt, få bedre kontroll med misligheter i bransjen og kunne håndheve 18 årsgrensen strengere. Se Ot.prp. nr. 44 (2002-2003).