Statsråd 2. juli 2004

I statsråd 2. juli 2004 ble det sanksjonert 12 lover. Blant lovene er lov om personell i Forsvaret, midlertidig lov om sprøyteromsordning og endringer i bl.a. kontantstøtteloven, politiloven, straffeprosessloven, tomtefesteloven, utlendingsloven m.m., medielover og opplæringslover. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    2. juli 2004    👤Knut Davidsen

Her er en oversikt over lovene som ble sanksjonert:

 1. Lov nr. 58 om endringar i lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre. Lova gjeld frå 1. november 2004. Se forarbeider her.
 2. Lov nr. 59 om personell i Forsvaret. Se forarbeider her.
 3. Lov nr. 60 om endringer i politiloven (vurdering av helsetilstanden ved innsetting i arrest, politimyndighet, Politihøgskolen mv.). Loven trer i kraft straks. Se forarbeider her.
 4. Lov nr. 61 om endringar i lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse mv. og i straffeprosesslova. Lova gjeld frå 1. januar 2005. Se forarbeider her.
 5. Lov nr. 62 om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven). Loven trer i kraft straks. Lovendringen er fremmet som et dok. 8-forslag, se forarbeider her.
 6. Lov nr. 63 om endringer i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv. Se forarbeider her.
 7. Midlertidig lov nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsordning). Se forarbeider her.
 8. Lov nr. 65 om endringer i introduksjonsloven og utlendingsloven. Del II, endringen i utlendingsloven § 34 a, trer i kraft straks. Se forarbeider her.
 9. Lov nr. 66 om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven. Del I, ny § 15 a i arbeidsmiljøloven, del III, ny § 11 a i utlendingsloven og del IV, endringene i allmenngjøringsloven, trer i kraft 1. oktober 2004. Se forarbeider her.
 10. Lov nr. 67 om endringer i utlendingsloven m.m. (senking av nedre strafferamme for utvisning og fritt rettsråd i asylsaker). Se forarbeider her.
 11. Lov nr. 68 om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet. Lova gjeld frå 1. januar 2005. Se forarbeider her.
 12. Lov nr. 69 om endringar i opplæringslova og friskolelova. Loven trer i kraft 1. september 2004. Se forarbeider her.