Statsråd 30. april 2003

I statsråd 30 april 2003 ble lov nr. 27 om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (tilrettelegging for og oppfølging av sykmeldte mv.) og om endringer i folketrygdloven, brann- og eksplosjonsvernloven og eltilsynsloven sanksjonert. Loven trer i kraft straks.

Lovtidend    2. mai 2003    👤Knut Davidsen   

I samme statsråd ble det fremmet to odelstingsproposisjoner: - om lov om endringer i sentralbankloven og finansieringsvirksomhetsloven og om opphevelse av valutareguleringsloven og penge- og kredittreguleringsloven og - om lov om endringar i lov 20. desember 1985 nr. 108 om folkebibliotek.
Les statsrådslisten her.