Statsråd 30. januar 2009

I statsråd 30. januar 2009 ble lov nr. 7 om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) sanksjonert. Lovens del I og  III trer i kraft straks.

Lovtidend    30. januar 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 30. januar 2009 ble lov nr. 7 om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) sanksjonert. Lovens del I og  III trer i kraft straks.

Lov nr. 7 om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.) endrer straffeprosessloven slik at saker for retten som kan straffes med bøter, eller fengsel inntil ett år eller bøter, kan pådømmes uten meddommere. I tillegg endres forvaltningsloven og offentleglova, ved at det gis unntak for innsyn i opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter i saker som gjelder økonomisk støtte eller rådgivning fra det offentlige. Les forarbeidene til loven her.