Statsråd 31. januar 2003

I statsråd 31. januar ble det sanksjonert endringslover til kringkastingsloven, kulturminneloven og opplæringslova. Endringslovene trer i kraft straks.

Lovtidend    31. januar 2003    👤Knut Davidsen   

  • Lov nr. 8 om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. Lovendringene, deriblant en presisering av formålet i § 1-1 første ledd, er gitt som følge av konvergens og teknologisk utvikling innefor tele- og kringkastingssektoren. Loven trer i kraft straks.
  • Lov nr. 9 om endring i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner. Lovendringen opphever § 24, som innebærer en nedleggelse av Statens kulturminneråd. Loven trer i kraft straks.
  • Lov nr. 10 om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lovendringen presiserer retten til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Loven trer i kraft straks.

Se statsrådslisten her.