Statsråd 3. juni 2005

I statsråd 3. juni 2005 ble det sanksjonert seks lover: Ny diskrimineringslov, ny jernbaneundersøkelseslov og ny utdanningsstøttelov og endringer i angrerettloven, luftfartsloven og vegtrafikkloven.

Lovtidend    3. juni 2005    👤Knut Davidsen   

  • Lov nr. 32 om endringer i lov 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) mv. gjennomfører direktivet om fjernsalg av finansielle tjenester (2002/65/EF) av 23. september 2002. Direktivet regulerer fjernsalg av finansielle tjenester, dvs. avtaler som inngås uten at partene møtes, som for eksempel ved telefon, Internett eller ved innsending av svarkupong i markedsføringsmateriell. Lovens bestemmelser blir ufravikelige, men gjør unntak for forsikringer med varighet mindre enn en måned (for eksempel reiseforsikringer), tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet (for eksempel kjøp av aksjer og fondsandeler og avtaler om fastrentelån), lån sikret med pant i fast eiendom eller i andre rettigheter knyttet til fast eiendom, bortfall av angreretten der avtalen er fullt ut oppfylt fra begge parters side og plikt til å betale for den tjenesten man har mottatt (for eksempel etableringsgebyr og renter for lån i perioden inntil man angrer). Loven trer i kraft 1. oktober 2005. Se forarbeidene til loven her.
  • Lov nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) skal styrke det rettslige vernet mot diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Loven er kunngjort med Internasjonal konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering, som vedlegg 1 i engelsk autentisk tekst og vedlegg 2 i norsk oversettelse. Se forarbeidene til loven her.
  • Lov nr. 34 om varsling, rapportering og undersøkelse av jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. (jernbaneundersøkelsesloven), lov nr. 35 om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven), lov nr. 36 om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk gjennomfører en forbedring av det ulykkesforebyggende arbeidet og skal redusere antall drepte og skadde. Lovene inneholder et sett av regler som vil bidra til at personer som har viktige opplysninger ikke skal behøve å frykte negative konsekvenser av å gi opplysningene til myndighetene gjennom skriftlige rapporter eller muntlige forklaringer. De vedtatte lovene bygger i stor grad på eksisterende og kommende internasjonale forpliktelser, spesielt EUs nye direktiv om rapportering av hendelser i sivil luftfart, og på jernbaneområdet er det tatt høyde for EUs nye direktiv om jernbanesikkerhet. Jernbaneundersøkelsesloven og endringene i luftfartsloven trer i kraft straks, endringene i vegtrafikkloven fra den tid Samferdselsdepartementet bestemmer. Les forarbeidene til lovene her.
  • Lov nr. 37 om utdanningsstøtte erstatter lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter. Loven er vedtatt for å kunne tilpasses de til dels omfattende endringer i studiefinansieringsordningene som Stortinget har vedtatt i de senere år, og arbeidet med modernisering av forvaltningen av studiestøtten. Loven skal gjelde i sin helhet fra 15. august 2006, men unntak av § 23, som trer i kraft 15. juli 2005 og kapittel III, som skal gjelde fra 1. januar 2006. Les forarbeidene til loven her.