Statsråd 3. mars 2006

I statsråd 3. mars 2006 ble to grunnlovsbestemmelser kunngjort (se egen nyhet), og lov 3. mars 2006 nr. 5 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Lufttransport AS i forbindelse med tariffrevisjonen 2005 ble sanksjonert.

Lovtidend    3. mars 2006    👤Knut Davidsen   

Lov 3. mars 2006 nr. 5 ble vedtatt for å løse arbeidstvisten mellom Norsk Flygerforbund/Lufttransport Flygerforening og NHO/Flyselskapenes Landsforening/Lufttransport AS. Arbeidstvisten skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Se også lov 19. desember 1952 nr. 7 om lønnsnemnd i arbeidstvister. Det vil være forbudt å sette i verk eller opprettholde arbeidskamp for å løse tvisten, se lovens § 2. Les forarbeidene til loven her.