Statsråd 3. oktober 2003

I statsråd 3. oktober ble det fremmet to odelstingsproposisjoner - om endringer i lov om renter ved forsinket betaling m.m og om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven).

Lovtidend    3. oktober 2003    👤Knut Davidsen

Forslag til lov om endringer i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. gjennomfører direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forsinket betaling i handelstransaksjoner. Forslaget inneholder bestemmelser om beregning av frister, knytter rentesatsen til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank pr. 1. januar og 1. juli tillagt minst syv prosentpoeng som forsinkelsesrente og bestemmelser om særlige regler om håndheving av urimelige standardavtaler i næringsforhold. Les Ot.prp.nr. 3 (2003-3004) her.


Forslag til endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven) gjennomfører artikkel 12 til 15 i Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. juni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked ("Direktivet om elektronisk handel"). Lovforslaget innfører også henvisningeer til den nye ekomloven som har avløst teleloven. Les Ot.prp.nr. 4 (2003-2004) her.