Statsråd 4. april 2003

I statsråd 4. april 2003 ble det fastsatt delvis ikrafttredelse av designloven. Loven med unntak av kapittel 10 trer i kraft 1. mai 2003.

Lovtidend    4. april 2003    👤Knut Davidsen   

Det ble også fastsatt ny designforskrift og endringer i patentforskriften og varemerkeforskriften. I samme statsråd ble det fremmet følgende odelstingsproposisjoner:

  • Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende) Ot.prp. nr. 57 (2002-2003)
  • Om lov om endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.) Ot.prp. nr. 51 (2002-2003)
  • Om lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv.) Ot.prp. nr. 52 (2002-2003)
  • Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven) Ot.prp. nr. 53 (2002-2003)
  • Om lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)Ot.prp. nr. 58 (2002-2003)
  • Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (Rusreform II og rett til individuell plan) Ot.prp. nr. 54 (2002-2003)
  • Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester mv. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning) Ot.prp. nr. 55 (2002-2003)
  • Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2003) Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)
  • Om lov om endringer i folketrygdloven (økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister) Ot.prp. nr. 59 (2002-2003)

Se statsrådslisten her.