Statsråd 4. april 2008

I statsråd 4. april 2008 ble lov nr. 7 om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping) og lov nr. 8 om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 sanksjonert.

Lovtidend    4. april 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 4. april 2008 ble lov nr. 7 om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping) og lov nr. 8 om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 sanksjonert.

Lov nr. 7 om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping) endrer tittelen på loven og tilføyer et nytt tredje ledd i § 10. Lovendringen gir føringer for fordeling av 2007-overskuddet til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, hvis dette er større enn overskuddet i 2006, til fordeling i 2008. Se forarbeidene her.

Lov nr. 8 om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 endrer § 27 slik at bompenger kan brukes til drift av kollektivtrafikk. Endringen trer i kraft straks.
Se forarbeidene her.