Statsråd 4. juni 2004

I statsråd 4. juni 2004 ble lov nr. 34 om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret sanksjonert.

Lovtidend    4. juni 2004    👤Knut Davidsen   

Lovendringen gjennomfører enkelte endringer i benevnelsen på Sivilforsvarets enheter som følge av omorganiseringen av etaten. I tillegg gjennomføres en navneendring som følge av opprettelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Les forarbeidene til loven her.