Statsråd 4. mars 2005

I statsråd 4. mars 2005 ble lov nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) og lov nr. 12 om handheving av det frie varebyttet innan EØS sanksjonert.

Lovtidend    4. mars 2005    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) ble vedtatt av Lagtinget17. desember 2004. Endringsloven gjennomfører EØS-regler som svarer til direktiv 2003/6/EF om markedsmisbruk og dets utfyllende rettsakter. I tillegg inneholder endringsloven nye regler om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak, enkelte endringer i revisorloven og en hjemmel for regulering av handel i verdipapirer for ansatte i Kredittilsynet. Endringslovens del III (kredittilsynsloven) og V (revisorloven) trer i kraft straks. Se forarbeidene til loven her.

Lov nr. 12 om handheving av det frie varebyttet innan EØS ble vedtatt av Lagtinget 17. februar 2005. Loven gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 2679/98 av 7. desember 1998 om verkeområdet til den indre marknaden med omsyn til det frie varebyttet mellom EØS-statane (handhevingsforordninga) i norsk rett. Målsettingen med forordningen er å sikre at det ikke oppstår alvorlige faktiske hindringer for det frie varebytte, for eksempel i form av private blokadar. Forordningen inneholder også regler om utveksling av informasjon mellom EØS-statene. Loven trer i kraft straks, se dens § 3. Se forarbeidene til loven her.