Statsråd 5. april 2002

I statsråd 5. april 2002 ble lov 5. april 2002 nr. 8 om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) sanksjonert. Lovens del II trer i kraft straks, del I fra den tid Kongen bestemmer.

Lovtidend    5. april 2002    👤Aud Manger