Statsråd 5. desember 2003

I statsråd 5. desember 2003 ble lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) sanksjonert. Det ble også fremmet to odelstingsproposisjoner, en til passloven og en til vegtrafikkloven.

Lovtidend    5. desember 2003    👤Knut Davidsen   

  • Bioteknologiloven er i hovedsak bygget opp på samme måte som lov 5. august 1994 nr. 56 om bioteknologi, ved at det er foretatt en regulering av assistert befruktning, forskning på befruktede egg og kloning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser av fødte, genterapi, samt at den inneholder et kapittel om generelle bestemmelser om godkjenning, rapportering osv. Loven erstatter loven fra 1994.
  • Ot.prp. nr. 25 (2003-2004) - Om lov om endring i passloven (om økt passgebyr for barn) fremmes for å endre § 3 fjerde ledd. Endringen innebærer at prisen for pass til barn økes fra 1/4 til 1/2 rettsgebyr.
  • Ot.prp. nr. 24 (2003-2004) - Om lov om endringer i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (førerkort og trafikkopplæring) fremmes for å klargjøre hjemmelsbestemmelser, rydde opp i terminologi og oppheve utdaterte bestemmelser.