Statsråd 5. desember 2008

I statsråd 5. desember 2008 ble lov nr. 82 om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven sanksjonert. Lovendringene  trer i kraft 1. januar 2009.

Lovtidend    5. desember 2008    👤Knut Davidsen

I statsråd 5. desember 2008 ble lov nr. 82 om endringer i ferieloven, arbeidsmiljøloven og arbeidsmarkedsloven sanksjonert. Lovendringene  trer i kraft 1. januar 2009.

Bakgrunnen for lovendringene var et ønske om å vurdere om ferieloven fungerte, og behovet for å endre loven etter konkrete innspill. I tillegg er det avsagt en EF-dom om fortolkningen av arbeidstidsdirektivet, dommen har gjort det nødvendig med enkelte endringer i ferieloven. I tillegg til endringer i ferieloven er det også foretatt en lovteknisk endring i arbeidsmiljøloven for å samle og tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget for å fastsette den såkalte REACH-forskriften. I tillegg er det fastsatt en endring, i arbeidsmarkedsloven, dette er gjort for å sikre hjemmel for at departementet i forskrift kan fastsette vilkår for innleie av arbeidstakere fra utleievirksomhet og for tilsyn med slik innleie. Les forarbeidene til loven her.