Statsråd 5. september 2003

I statsråd 5. september ble det sanksjonert to lover. Lov nr. 91 om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv. med ikrafttredelse 1. mars 2004 og lov nr. 92 om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar) med ikrafttredelse 1. januar 2004.

Lovtidend    8. september 2003    👤Knut Davidsen   


Lov nr 91 om endringer i firmaloven, se Ot.prp. nr. 43 (2002-2003), inneholder en grunnleggende endring om at kravet om at et firma må ha særpreg, dvs. "være egnet til å bli oppfattet som navn for en bestemt juridisk person eller et bestemt enkeltmannsforetak", oppheves. Det særlige særpregskravet etter firmaloven fjernes, og varemerkelovens særpregskrav blir lagt til grunn for å få vern. Dette medfører en viktig harmonisering mellom firmaretten og varemerkeretten. Begrepsbruken for navnet på et foretak endres fra firma til foretaksnavn.
Lov nr. 92 om endringer i rettsgebyrloven og selskapslovgivningen om kunngjøringsregler, se Ot.prp. nr. 61 (2002-2003), inneholder endringer i bestemmelser om gebyr til Brønnøysundregistrene. Disse gebyrene er til nå koplet til rettsgebyret, men etter endringene vil gebyrene bli fastsatt til den enkelte tjeneste. Det vil bli tatt inn gebyrhjemler i de lovene som regulerer tjenestene. Endringsloven gir også bestemmelser om overgang fra trykket til elektronisk kunngjøring av selskapsrelatert informasjon.