Statsråd 6. februar 2004

I statsråd 6. februar 2004 ble det fremmet en odelstingsproposisjon 33 (2003-2004) , som foreslår endringer i tvistemålsloven om bevisopptak utenfor rettssak.

Lovtidend    6. februar 2004    👤Knut Davidsen   

Hovedhensikten med endringen er å legge til rette for bevisopptak uten at motparten varsles på forhånd der det er fare for at formålet med bevisopptaket ellers vil forfeiles, for eksempel fordi det er grunn til å mistenke motparten for å ville ødelegge de aktuelle bevisene før bevisopptaket iverksettes dersom vedkommende varsles på forhånd.
På immaterialrettens område har utvidelsen også til hensikt å tilfredsstille kravene i artikkel 50 i avtalen 15. april 1994 om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS-avtalen).
Les pressemeldingen fra Justis- og politidepartementet her.