Statsråd 6. januar 2006

I statsråd 6. januar 2006 ble lov nr. 1 om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.) sanksjonert.

Lovtidend    6. januar 2006    👤Knut Davidsen   

Loven trer delvis i kraft 1. februar 2006, dette gjelder endringene i § 9, 11a, 25a, 57 og 58. Resten av loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Forslaget til endringer i loven ble først fremmet av Regjeringen Bondevik II, se Ot.prp.nr. 109 (2004-2005), men ble ikke behandlet av forrige Storting. I henhold til Stortingets forretningsorden § 33 må odelstingsproposisjoner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode de er overbrakt i, framsettes på ny for å bli tatt under behandling. Dette ble gjort av Regjeringen Bondevik II etter stortingsvalget med Ot.prp.nr. 19 (2005-2006).