Statsråd 6. juni 2003

I statsråd 6. juni 2003 ble det sanksjonert 4 lover, lov nr. 36 om endringer i skatteloven m.m., lov nr. 37 om endring i kommunehelsetjenesteloven, lov nr. 38, ny bustadbyggjelagslov og lov nr. 39, ny burettslagslov.

Lovtidend    6. juni 2003    👤Knut Davidsen   

  • Lov nr. 36 om endringer i skatteloven m.m.(Ot.prp.nr. 42 (2002-2003)), inneholder bestemmelser om skattlegging ved lån av verdipapirer, om skattemessig bosted ved inn- og utflytting, om opplysninger om mistenkelige forhold til politi- og påtalemyndighet og om oppretting av lovtekst.
  • Lov nr. 37 om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover inneholder bestemmelser om forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren (Ot.prpr.nr. 54 (2001-2002)). Loven trer i kraft 1. juli 2003.
  • Lov nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) og lov nr. 39 om burettslag (burettslagslova) (Ot.prp.nr. 30 (2002-2003)) erstatter lov 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag og lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag.