Statsråd 6. mars 2009

I statsråd 6. mars 2009 ble ny hvitvaskingslov, lover om Statens finansfond og Statens obligasjonsfond, om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) og om endringer i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    6. mars 2009    👤Knut Davidsen

I statsråd 6. mars 2009 ble ny hvitvaskingslov, lover om Statens finansfond og Statens obligasjonsfond, om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) og om endringer i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter sanksjonert. Les statsrådslisten her.

  • Lov nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) skal gjøre det vanskeligere å utnytte det finansielle system til hvitvaskingsformål, loven skal være et redskap i arbeidet med å skape et tryggere samfunn og begrense økonomisk kriminalitet. Videre skal loven skal sikre at Norge bidrar til den internasjonale kampen mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Loven bygger på forslag fremmet i NOU 2007:10 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, og gjennomfører EØS-regler som svarer til direktiv 2005/60/EF (tredje hvitvaskingsdirektiv) og til enkelte tilhørende EF-rettsakter. Loven trer i kraft 15. april 2009. Les forarbeidene her.
  • Lov nr. 12 om Statens finansfond og lov nr. 13 om Statens obligasjonsfond er vedtatt for å innføre midlertidige tiltak for å styrke finansiell stabilitet og for å legge til rette for tilførsel av kreditt til foretak og husholdninger gjennom å opprette to fond. Formålet med det ene fondet, Statens finansfond, er å tilby kjernekapital til banker som oppfyller de alminnelige soliditetskravene. Formålet med det andre fondet, Statens obligasjonsfond, er å bidra til økt likviditet i, og kapitaltilgang til, obligasjonsmarkedet gjennom kjøp av andeler av norske utstederes rentebærende instrumenter på kommersielle vilkår. Statens finansfond opprettes som eget rettssubjekt med eget styre, som utnevnes av Kongen. Statens obligasjonsfond opprettes etter modell av Statens pensjonsfond – Norge, slik at Finansdepartementet forvalter obligasjonsfondet og plasserer det som et separat kapitalinnskudd i Folketrygdfondet. For å kunne legge fram forslag til tiltak raskt, og for å kunne holde forslagene unntatt offentlighet inntil framleggelse, ble det ikke gjennomført høring av forslagene utover en begrenset kontakt med representanter for finansnæringen og  Folketrygdfondet. Lovene trer i kraft straks. Les forarbeidene til lovene her.
  • Lov nr. 14 om endringar i skatteloven mv. (kjeldeskatt på pensjonar mv.) innfører skatt på pensjonar mv. som blir utbetalte frå Noreg, og skal vere skattepliktige for den som er busett i utlandet. Skatten skal utgjere 15 prosent av utbetalinga. Les forarbeida til lova her.
  • Lov nr. 15 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter blir endret slik at ansvaret for å administrere pensjonsordningen overføres fra Styret for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter til Statens Pensjonskasse. Les innstillingen til Odelstinget her.