Statsråd 7. april 2006

I statsråd 7. april 2006 ble det sanksjonert 4 endringslover: Endringer i barneloven mv., barnetrygdloven mv., lov om Heimevernet og sjøloven.

Lovtidend    7. april 2006    👤Dag T Hoelseth   

  • Lov 7. april 2006 nr. 6 om endringer i barnelova mv. (omfang av samvær, styrking av meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall, tilbakebetaling av barnebidrag mv.). Endringene i barneloven § 43 første og annet ledd, § 48 og § 57 trer i kraft straks. Endringene i barneloven § 38, § 43 tredje ledd, § 51, § 54, § 60a, § 63, § 64 og § 80 samt endringene i barnetrygdloven § 9 trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

  • Lov 7. april 2006 nr. 7 om endringer i barnetrygdloven mv. (meldeplikt for skoler, innstramming av retten til barnetrygd under utenlandsopphold mv.). Endringene i folketrygdloven § 21-4, kontantstøtteloven § 11 og barnetrygdloven § 13 trer i kraft 1. juli 2006, mens endringene i barnetrygdloven § 4 og § 5 trer i kraft 1. januar 2007. Les forarbeidene her.

  • Lov 7. april 2006 nr. 8 om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet (utvidet tjenesteplikt i fredstid). Loven trer i kraft straks. Les forarbeidene her.

  • Lov 7. april 2006 nr. 9 om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). Loven trer i kraft fra 1. juli 2006. Les forarbeidene her.