Statsråd 7. januar 2005

I statsråd 7. januar 2005 ble det sanksjonert fem lover, endringer i folketrygdloven, sjøloven, introduksjonsloven, kommuneloven og ny lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap.

Lovtidend    7. januar 2005    👤Knut Davidsen   

Lov nr. 1 om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening). Loven trer i kraft 1. januar 2005. Se forarbeidene her.

Lov nr. 2 om endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og i enkelte andre lover. Se forarbeidene her.

Lov nr. 3 om endringer i introduksjonsloven. Loven trer i kraft 7. januar 2005. Se forarbeidene her.

Lov nr. 4 om endringer i kommuneloven (oppheving av plikten til å omdanne interkommunale revisjonsenheter til selskap). Loven trer i kraft 7. januar 2005. Se forarbeidene her.

Lov nr. 5 om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap. Loven trer ikraft 7. januar 2005. Se forarbeidene her.