Statsråd 8. april 2005

I statsråd 8. april 2005 ble lov nr. 16 om endringer i straffeloven og straffeprosessloven og om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (lovtiltak mot datakriminalitet) sanksjonert.

Lovtidend    8. april 2005    👤Gudrun W Amble

Les forarbeidene til loven her.
Se statsrådslisten her