Statsråd 8. juni 2007

I statsråd 8. juni 2007 ble lov nr. 19 om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.) sanksjonert. Loven trer i kraft 11. juni 2007. Se statsrådslisten her.

Lovtidend    8. juni 2007    👤Knut Davidsen

I statsråd 8. juni 2007 ble lov nr. 19 om endringer i bilansvarslova (gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.) sanksjonert. Loven trer i kraft 11. juni 2007. Se statsrådslisten her.

Bakgrunnen for loven er at direktiv 2005/14/EF av 11. mai 2005 om ansvarsforsikring for motorvogn (heretter omtalt som femte motorvognforsikringsdirektiv) er blitt gjort til en del av EØS-avtalen. Generelt innebærer endringene en styrking av skadelidtes stilling, blant annet ved at ansvarsgrensen for tingskade blir økt, se lovens II, som i tillegg til ikrafttredelse inneholder overgangsbestemmelser. I bilansvarslovens § 9 kan nå erstatningsbeløpet være opptil 10.000.000 kr, men dette gjelder først fra 1. januar 2008. Fra 11. juni 2007 til 1. januar 2008 er den øvre grensen for erstatning 2.000.000 kr. Les forarbeidene til loven her.