Statsråd 8. mai 2009

I statsråd 8. mai 2009 ble to endringslover til utlendingsloven, endringer i abortloven, endringer i valgloven og kommuneloven og byggesaksdelen i plan- og bygningsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovtidend    8. mai 2009    👤Knut Davidsen   

I statsråd 8. mai 2009 ble to endringslover til utlendingsloven, endringer i abortloven, endringer i valgloven og kommuneloven og byggesaksdelen i plan- og bygningsloven sanksjonert. Les statsrådslisten her.

Lovene som ble sanksjonert:

 • Lov nr. 23 om endringer i utlendingsloven (krav om at referansepersoner må ha fire års arbeid eller ­utdanning i Norge for at søkeren skal ha rett til ­familieetablering) innfører en hovedregel om at referansepersoner som har opphold på humanitært grunnlag, flyktningstatus eller opphold gjennom regelverket om familieinnvandring, må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge for at det skal kunne innvilges familieetablering. Formålet er å redusere ankomsten av asylsøkere til Norge som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse, og å virke som et incentiv til å ta arbeid og utdanning. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 24 om endringer i utlendingsloven (opphør av overgangsordningene for EU8-   landene) gir arbeidstakere fra Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn fra 1. mai 2009 samme rettigheter som andre arbeidstakere fra EU, med unntak for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania, hvis særregler fortsatt er regulert i utlendingslovens § 58 a. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 25 om endringer i lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) endrer § 8 og § 11. Endringen innebærer at avslag på begjæringer om svangerskapsavbrudd etter abortloven § 7, dvs. der inngrepet foretas etter utgangen av tolvte svangerskapsuke, skal behandles av en sentral klagenemnd i stedet for fem regionale nemnder som i dag. Sentralisering av klagebehandlingen vil føre til større likebehandling av søknader og bedre rettssikkerhet. Les forarbeidene her.
   
 • Lov nr. 26 om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon m.v.) innfører i vallova ei ordning med «tidleg­røysting», det vil seie at veljarane frå 1. juli kan vende seg til kommunen og be om å få røyste før den ordinære førehandsrøystinga tek til 10. august, at kommunen kan fastsetje at vallokala på valdagen skal halde ope til kl. 21.00, innføring av lovbrotsgebyr ved brot på vallova § 9-9, gir heimel for valobservasjon, at det på ein eller fleire stader i kommunen blir halde val i kommunen søndagen før valdagen (todagars val), dersom minst 1/3 av kommunestyret krev det, at kommunestyret sjølv kan vedta å halde vallokala ope lengre enn det valstyret har vedteke, dersom minst 1/3 av kommunestyret krev det. I kommunelova blir det innført endringar i § 35 nr. 1, slik at det går fram at fråvik frå fleirtalsprinsippet òg kan skje ved vedtak fatta etter vallova § 9-2 andre ledd og § 9-3 andre ledd, og i ei ny § 39 b blir det innført ei prinsippføresegn om rådgivande lokale folkerøystingar og heimel for innsamling av data om slike folkerøystingar. Les forarbeida her.
   
 • Lov nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) innfører byggesaksdel i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71. Hovedsiktemålet med denne delen er en oversiktlig og brukervennlig lov som sikrer kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet i byggeprosessene. Samtidig må loven og forvaltningen av denne, fremme en bærekraftig utvikling og god arkitektonisk og universell utforming av tiltak som også ivaretar hensynene til helse, miljø og sikkerhet. Loven sikrer en forutsigbar og effektiv byggesaksbehandling, som kjennetegnes av åpenhet og medvirkning fra berørte interesser og myndigheter. Loven opphever lov 14. juni 1985 nr. 77 kapittel VIII til XXI. Les forarbeidene til loven her.