Statsråd 8. mars 2002

I statsråd 8. mars 2002 ble lov om barnetrygd (barnetrygdloven) sanksjonert. Loven trer i kraft 1. januar 2003. Den nye loven inneholder ikke store materielle endringer, men på enkelte områder er det vedtatt forenklinger av reglene, f.eks. at loven blir mer kjønnsnøytral. Odelstingsproposisjonen finner du her. Det ble også vedtatt endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften).

Lovtidend    8. mars 2002    👤Knut Davidsen