Statsråd 9. desember 2005

I statsråd 9. desember 2005 ble det sanksjonert 10 lover. Disse kan ikke kunngjøres da Lovdata ikke har mottatt de trykte lovvedtakene. Det dreier seg om Odelstingbeslutningene nr. 1 til 10, som kan leses her. Lovene vil bli kunngjort så fort de er klare tidlig i neste uke.

Lovtidend    9. desember 2005    👤Knut Davidsen

Alle lovvedtakene er knyttet til statsbudsjettet og kommer fra Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 - lovendringer, og gjelder endringer i lov om avgift på arv og visse gaver, endringer i lov om merverdiavgift, endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v., endring i lov om skatt til Svalbard, endring i lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v., endring i folketrygdloven, endringer i skatteloven, endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv., endringer i skattebetalingsloven fra 2005 og endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.