Statsråd 9. mai 2003

I statsråd 9. mai 2003 ble det sanksjonert ny miljøinformasjonslov og endringslover til angrerettloven, barnevernsloven og familievernkontorloven, straffeprosessloven, plan- og bygningsloven. Det ble også fastsatt endring til påtaleinstruksen.

Lovtidend    9. mai 2003    👤Knut Davidsen   

I samme statsråd ble det fremmet følgende odelstingsproposisjoner:

  • om lov om endringer i genteknologiloven (kloning av dyr) (Ot.prp. nr. 84 (2002-2003))
  • om lov om endring i forvaltningslova (klagerett når klageinstansen avviser) (Ot.prp. nr. 83 (2002-2003))
  • om lov om endringer i tinglysingsloven (Ot.prp. nr. 85 (2002-2003))
  • om lov om endringer i patentloven og planteforedlerloven (gjennomføring av EUs patentdirektiv i norsk rett mv.) (Ot.prp. nr. 86 (2002-2003))
  • om lov om retting av feil m.m. i lovverket (Ot.prp. nr. 87 (2002-2003)).

Se statsrådslisten her.