Statsråd 15. februar 2008

I statsråd 15. februar 2008 ble det fastsatt delvis ikrafttredelse av lov 17. juni 2005 nr. 89 og ikrafttredelse av lov 27. januar 2006 nr. 4. Det ble også fastsatt endringer i forskrift 23. august 1993 nr. 824 og i forskrift 20. september 1985 nr. 1872.

Lovtidend    15. februar 2008    👤Knut Davidsen   

I statsråd 15. februar 2008 ble det fastsatt delvis ikrafttredelse av lov 17. juni 2005 nr. 89 og ikrafttredelse av lov 27. januar 2006 nr. 4. Det ble også fastsatt endringer i forskrift 23. august 1993 nr. 824 og i forskrift 20. september 1985 nr. 1872.

I lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover trer følgende deler i kraft 1. mars 2008:

  • ny § 34 a i tinglysingsloven
  • § 7-21, § 7-25 og ny § 7-29 i tvangsfullbyrdelsesloven
  • endringen i kapittel 7 avsnitt III overskriften
  • opphevelse av lov 11. juni 1993 nr. 83 om endringer i rettergangslovgivningen m. m. avsnitt I nr. 50.

I lov 27. januar 2006 nr. 4 om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.) trer resten av endringsloven i kraft 1. mars 2008.

Som følge av ikrafttredelsen er det fastsatt forskrift om endring i forskrift 23. august 1993 nr. 824 om konkursregisteret og om kunngjøringer etter konkursloven (konkursregisterforskriften) og forskrift om endring i forskrift 20. september 1985 nr. 1872 om framgangsmåten ved tinglysing av melding om konkursåpning på grunnlag av begjæring over telefon eller på annen enkel måte. Begge endringsforskriftene trer i kraft samtidig med endringene i konkursloven.