Statsråd 19. september 2008

I statsråd 19. september 2008 ble lov nr. 76 om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.) og lov nr. 77 om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre) sanksjonert.

Lovtidend    19. september 2008    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 19. september 2008 ble lov nr. 76 om endringar i inkassolova (godkjenning av kvalifikasjonsbevis frå ein annan EØS-stat m.m.) og lov nr. 77 om pågripelse og overlevering mellom de nordiske stater på grunn av straffbare forhold (lov om nordisk arrestordre) sanksjonert.

Endringen i inkassoloven § 5 går ut på at vilkårene for inkassobevilling blir endret for søkere fra EØS-området med kvalifikasjonsbevis fra en annen EØS-stat. Endringen omfatter bare bevilling til å inndrive pengekrav fra andre, såkalte fremmedinkasso. Et vilkår for en slik bevilling er at søkeren må ha minst tre års praktisk erfaring med inndriving av pengekrav i løpet av de 10 siste årene. Endringen går ut på at det blir gjort unntak fra dette kravet for søkerne nevnt over. Forutsetningen for at praksiskravet ikke skal gjelde er at søkeren kan dokumentere inkassokvalifikasjoner fra en annen EØS-stat som nevnt i direktiv 2005/36/EF artikkel 13.

Endringen innebærer også at det blir gitt forskriftshjemmel til å fastsette at unntak som nevnt gjelder tilsvarende for borgere fra stater utenfor EØS og for søkere som har kvalifikasjonsbevis fra land utenfor EØS. Bakgrunnen for forslaget er hensynet til EØS-retten.

Endringen i inkassoloven § 4 medfører at det blir gitt hjemmel til å gi forskrifter om midlertidig utøvelse av inkassovirksomhet i Norge. Også her er hensynet til EØS-retten motivet bak endringen. Loven trer i kraft 1. oktober 2008.

Les forarbeidene til loven her.

Lov om nordisk arrestordre er ment å bidra til et nytt og mer effektivt system for utlevering av lovforbrytere til strafforfølgning og straffullbyrding, og skal avløse lov 3. mars 1961 nr. 1 om utlevering av lovforbrytere til Danmark, Finnland, Island og Sverige. Loven gjennomfører konvensjon 15. desember 2005 nr. 70 om overlevering for straffbare forhold mellom de nordiske land (Nordisk arrestordre). Loven trer delvis i kraft straks.

Les forarbeidene til loven her.