Statsråd 30. mai 2008

I statsråd 30. mai 2008 ble lov nr. 36 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. sanksjonert. Loven trer i kraft fra 1. juli 2008, jf. kgl.res. 30. mai 2008 nr. 517.

Lovtidend    30. mai 2008    👤Dag T Hoelseth   

I statsråd 30. mai 2008 ble lov nr. 36 om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv. sanksjonert. Loven trer i kraft fra 1. juli 2008, jf. kgl.res. 30. mai 2008 nr. 517.

Endringsloven innfører blant annet et nytt kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige i barnevernloven. Kapittelet skal regulere både barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere og omsorgstilbudet ved barnevernets omsorgssentre for mindreårige. I tillegg innføres nødvendige endringer i og tilføyelser til andre bestemmelser i barnevernloven som er ment å bidra til å sikre at barnas behov og rettssikkerhet blir best mulig ivaretatt.

Les forarbeidene til loven her.