Statsrådet 4. mai 2007

I statsrådet 4. mai 2007 blei lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. vedtatt sett i kraft frå 10. september 2007. Sjå lista frå statsrådet her.

Lovtidend    4. mai 2007    👤Knut Davidsen   

I statsrådet 4. mai 2007 blei lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. vedtatt sett i kraft frå 10. september 2007. Sjå lista frå statsrådet her.

Lova fastset at det er dei nye kommunestyra og fylkestinga som blir valt hausten 2007 som skal velje råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne. Kommunane og fylkeskommunane har etter lova stor fridom til å utforme råda. Dei kan også velje andre løysingar enn tradisjonelle råd. Små kommunar kan ha felles råd, og det går an å ha felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne. Sjå forarbeida til lova her, og pressemelding her.