Dommerklubbe

Storkammersak i Høyesterett – kompensasjon i straff.

Høyesterett avsa 29. januar 2016 i storkammer dom i sak om straff for grov vold som medførte alvorlige skader hos fornærmede. Spørsmålet var hvordan det skulle gis kompensasjon i straffen for lang behandlingstid.

Avgjørelse    1. februar 2016    👤Knut Davidsen   

Høyesterett valgte i dommen ikke å endre straffeutmålingen, da saken først og fremst var henvist med sikte på kompensasjon for tidsforløpet. Bakgrunnen for saken var en mann som var blitt dømt til tre år ubetinget fengsel og 8 måneder betinget fengsel for overtredelse av straffeloven 1902 § 229 3. straffalternativ jf. § 232. Domfelte hadde slått fornærmede flere ganger i hodet og ansiktet med en flaske med omfattende knusnings- og slagskader til følge. Hele saken frem til domsavsigelsen i Høyesterett hadde tatt vel tre år. Dette var ikke så lang tid at Grunnloven § 95 eller EMK artikkel 6 nr. 1 var brutt. Høyesterett kom til, etter lang norsk straffutmålingstradisjon, at anken ble forkastet. Tingrettens domsslutning, som lagmannsretten sluttet seg til, ble stående, men med en økning av prøvetiden til fem år.