Dommerklubbe

Storkammersak i Høyesterett – innløsning av festetomt

Høyesterett avsa 10. februar 2016 dom i sak om innløsing av festetomt. Spørsmålet var om 40-prosentregelen i tomtefesteloven eller markedsverdien skulle legges til grunn for innløsing. 

Avgjørelse    11. februar 2016    👤Knut Davidsen   

Høyesterett valgte i dommen ( HR-2016-304-S), som lagmannsretten hadde gjort i sitt overskjønn, å fastsette innløsningssummen til omkring 1,5 millioner kroner, i tråd med 40-prosentregelen i tomtefesteloven § 37. Bortfesteren gjorde forgjeves gjeldende at EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 ga ham rett til å få dekket hele markedsverdien av tomten, stipulert til 10–15 millioner kroner. Det springende punktet i saken, slik den stod for Høyesterett, var om innløsning til 1,5 millioner ville være uforholdsmessig. Høyesterett la i dommen stor vekt på at forholdsmessighetsvurderingen må ta utgangspunktet i feltets særlige utfordringer og tomtefesterettens egenart. Høyesterett la vekt på at reglene om beregning av innløsningssum var et resultat av en grundig og representativ lovgivningsprosess, hvor det overordnede siktemålet hadde vært å finne frem til en rettferdig balanse mellom bortfesteres og festeres interesser.