Sikkerhetskamera

Stortingets EOS-utvalg

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, EOS-utvalget, er et kontrollorgan som skal føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter til beskyttelse av nasjonale sikkerhetsinteresser.

Artikkel    5. november 2013    👤Jon D. Bech   

EOS-utvalget har som oppgave å føre løpende kontroll med EOS-tjenestene, dvs. Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA). Også etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste i regi av andre offentlige myndigheter faller inn under Utvalgets kontroll. Utvalget foretar regelmessige inspeksjoner av EOS-tjenestene, både sentralt og lokalt, behandler klager fra enkeltpersoner og setter i verk undersøkelser på egen hånd.

EOS-utvalget utfører sitt arbeid uavhengig av Stortinget, men utarbeider hvert år en årsmelding til Stortinget.

EOS-utvalget ble opprettet i 1996 på bakgrunn av den såkalte «Lund-kommisjonens» rapport. Utvalget består av 7 medlemmer og har et eget sekretariat. Utvalgets virksomhet er regulert av lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene, supplert av instruks 30. mai 1995 nr. 4295 om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS).