Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2005

Stortingets skatte- og avgiftsvedtak for 2005, fastsatt 25. november 2004, er kunngjort i Norsk Lovtidend avd. I nr. 14

Lovtidend    9. desember 2004    👤Knut Davidsen

Kunngjøringen inneholder:

  • Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005
  • Vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2005.
  • Vedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelenfor budsjetterminen 2005.
  • Vedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringenfor 2005.
  • Vedtak om avgift til statskassen på arv og gaver for budsjetterminen 2005.
  • Vedtak om merverdiavgift for budsjetterminen 2005.
  • Vedtak om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2005.
  • Vedtak om tollavgifter for budsjetterminen 2005.