Oslo kretsfengel - Straffeloven 2015

Straffeloven 2005 - grov kroppsskade

Ved innføringen av ny straffelov er det en del begreper som endres. Straffeloven 2005 bruker begrepet grov kroppsskade, dette tilsvarer legemsbeskadigelse i straffeloven 1902.

Artikkel    22. juli 2015    👤Lovdata

Grov kroppsskade er skilt ut som egen regulering i straffeloven 2005 § 274. Bestemmelsens første del viderefører i grove trekk straffeloven 1902 § 229, annet og tredje straffalternativ. Endringene består primært i at straffeloven 2005 § 274 ikke uten videre kommer til anvendelse selv om vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Dette må vurderes konkret. Skyldkravet for å anvende straffeloven 2005 § 274 er skjerpet i forhold til de tilsvarende bestemmelser i straffeloven 1902 § 229. Straffeloven 2005 § 274 annet ledd viderefører langt på vei straffeloven 1902 § 232.

Både etter straffeloven 1902 og straffeloven 2005 kan strafferammen økes dersom kroppsskaden har hatt enkelte uforsettlige følger. Mens det etter straffeloven 1902 er tilstrekkelig at gjerningsmannen kunne ha innsett muligheten av slike følger eller har unnlatt etter evne å ha avverget følgen, stiller straffeloven 2005 krav om at gjerningsmannen har opptrådt uaktsomt i forhold til følgen.

Strafferammen etter straffeloven 1902 § 229 er fengsel inntil fire år, men økes til seks år dersom handlingen medfører sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over to uker, eller en «uhelbredelig lyde, feil eller skade». Dersom handlingen medfører døden, økes strafferammen inntil ti år. De alminnelige strafferammer fordobles dersom gjerningsmannen innen bestemte tidsrom har vært dømt for forhold av lignende art.

Straffen for grov kroppsskade etter straffeloven 2005 § 274 er fengsel inntil ti år. Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år.

Ved vurderingen av om en kroppsskade er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, blitt begått mot en forsvarsløs person, har karakter av mishandling, er begått av flere i fellesskap, er motivert av offerets hudfarge, nasjonale og etniske opprinnelse, religion og livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne eller er utført med kniv eller annen særlig farlig gjenstand