Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Straffeloven 2005 – begreper og uttrykk

Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Flere begreper har blitt endret, her kommer første del av vår oversikt over nye og endrede ord og uttrykk.

Artikkel    8. oktober 2015    👤Lovdata   

Betydelig skade på kropp og helse
I henhold til straffeloven 2005 § 11 omfatter begrepet betydelig skade på kropp og helse tap eller vesentlig svekkelse av en sans, et viktig organ eller en viktig kroppsdel, vesentlig vansirethet, livsfarlig eller langvarig sykdom eller alvorlig psykisk skade. Det er også snakk om betydelig skade på kropp og helse når et foster dør som følge av en straffbar handling.

"De nærmeste"
Begrepet "de nærmeste" omfatter ifølge straffeloven 2005 § 9 ektefelle (også fraskilt ektefelle), registrert partner, samboer og forlovede. Videre omfatter begrepet slektninger i direkte linje og søsken og deres ektefeller, ektefellens slektninger i direkte linje og søsken og deres ektefeller, stesøsken og deres ektefeller, fosterforeldre og deres foreldre, fosterbarn og fostersøsken.

Faktisk villfarelse
Straffeloven 2005 § 25 bestemmer at enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjon på handlingstidspunktet. Er uvitenheten uaktsom, straffes handlingen når uaktsomt lovbrudd er straffbart. Ved selvforskyldt rus bedømmes lovbryteren som om han hadde vært edru. Begrepet faktisk uvitenhet tilsvarer faktisk villfarelse i straffeloven 1902.

Foretak og foretaksstraff
I straffeloven 2005 § 27 forstås med begrepet "foretak" selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltmannsforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet. Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld (se nedenfor) eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet (se nedenfor).
Straff for foretak er bot. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomhet eller forbys å utøve den i visse former. Foretaket kan også ilegges inndragning.
Straffeloven 2005 § 28 angir at det ved avgjørelsen om et foretak skal ilegges straff skal det bl.a. tas hensyn til straffens preventive virkning; lovbruddets grovhet og om det er utvist skyld; om foretaket ved retningslinjer, kontroll m.v. kunne ha forebygget lovbruddet; om lovbruddet er begått for å fremme foretakets interesser eller om foretaket har oppnådd fordeler; foretakets økonomiske evne og eventuelle andre straffereaksjoner som følge av lovbruddet.

Forsøk
Forsøk er etter straffeloven 2005 § 16 straffbart, med mindre noe annet er bestemt. Det stilles krav om at det foreligger forsett om å fullbyrde et lovbrudd som kan medføre fengsel i ett år eller mer, og at gjerningsmannen foretar seg noe som leder direkte mot utførelsen av handlingen. Forsøk straffes ikke dersom gjerningsmannen avstår fra å fullbyrde lovbruddet
eller avverger at det blir fullbyrdet.

Gjenstand
Etter straffeloven 2005 § 12 omfatter begrepet gjenstand også elektrisk energi eller annen energi.