Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Straffeloven 2005 – flere begreper og uttrykk

Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Flere begreper har blitt endret, her følger andre del av vår oversikt over nye og endrede ord og uttrykk.

Artikkel    14. oktober 2015    👤Lovdata   

Grov kroppsskade
Grov kroppsskade er omtalt i straffeloven 2005 § 274, som opererer med en strafferamme på fengsel inntil ti år.
Ved vurderingen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død og for øvrig om den har skjedd uten foranledning og har karakteren av overfall; begått mot en forsvarsløs person; har karakter av mishandling; begått av flere i fellesskap; er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile legning eller nedsatte funksjonsevne eller er forøvd ved bruk av kniv eller annen særlig farlig redskap.
Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år.
Grov kroppsskade tilsvarer legemsbeskadigelse i straffeloven 1902 § 229.

Lovbestemte frister
Etter straffeloven 2005 § 13, jf. domstolloven § 148 annet ledd og § 149 første ledd ender frister som er bestemt etter uke, måned eller år på den dag i den siste uke eller måned som etter sitt navn eller tall svarer til den dag da fristen begynte å løpe. Har ikke måneden dette tall, ender fristen på den siste dag i måneden.
Ender en frist på en lørdag, helgedag eller dag som etter lovgivningen er likestilt med helgedager, forlenges fristen til den virkedag som følger nærmest.

Nødrett
Straffeloven 2005 § 17 bestemmer at en handling som ellers ville være straffbar er lovlig når den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, samt at denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

Nødverge
Etter straffeloven 2005 § 18 er en handling som ellers ville være straffbar lovlig når den blir foretatt for å avverge et ulovlig angrep, ikke går lenger enn nødvendig og ikke går åpenbart utover hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrepet er, hva slags interesser som angrepet krenker og angriperens skyld.
Bestemmelsen om nødverge gjelder tilsvarende for den som iverksetter en lovlig pågripelse eller søker å hindre at noen unndrar seg varetektsfengsling eller gjennomføring av fengselsstraff.

Offentlig sted
Offentlig sted er etter straffeloven 2005 § 10 et sted som er bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der almennheten ferdes.

Offentlig handling
En handling er etter straffeloven 2005 § 10 offentlig når den er foretatt i nærvær av et større antall personer, eller når handling lett kunne iakttas og er iakttatt fra et offentlig sted. Med offentlige ytringer forstås ytringer som er fremsatt på en måte som gjør den egnet til å nå et større antall personer.