Straffeloven 2005 – muligheter i Lovdata Pro

 • Lovspeilfunksjoner i Lovdata Pro
  • Gå mellom samsvarende paragrafer i opphevet og gjeldende lov ved å klikke på lovspeilsymbolet  over de enkelte paragrafene.
  • Skjematisk oversikt med lenker. (Hentet fra Magnus Matningsdal: Straffeloven. Alminnelige bestemmelser – kommentarutgave, Universitetsforlaget 2015.)

       
  • Utvid et avansert søk med lovspeil.
  • Bruk lovspeil direkte på paragrafnivå fra symbolet . Da vil du få tilgang til avgjørelser mv. til samsvarende paragraf i "motsatt" lov.

 • Straffalternativer
  • Spesialfunksjon for straffavgjørelser som omhandler de angitte straffalternativene. Fra utvalgte paragrafer i 2005-loven vil symbolet  gi deg tilgang til funksjonen.

 • Riksadvokatens rundskriv om straffeloven 2005
  • I rundskrivet (RA-2015-2) gis det en oversikt over endringene som antas å være av størst betydning for påtalemyndighetens virksomhet. Det gis også enkelte direktiver om hvordan en skal forholde seg til loven og de tilpasninger som foretas i spesiallovgivningen og straffeprosessloven.