Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Straffeloven 2005 – siste del med begreper og uttrykk

Straffeloven 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015. Flere begreper har blitt endret, her følger siste del av vår oversikt over nye og endrede ord og uttrykk.

Artikkel    4. november 2015    👤Lovdata   

Rettsuvitenhet
Straffeloven 2005 § 26 bestemmer at den som på handlingstidspunktet på grunn av uvitenhet om rettsregler er ukjent med at handlingen er ulovlig, straffes når uvitenheten er uaktsom. 
Begrepet rettsuvitenhet tilsvarer begrepet rettsvillfarelse i straffeloven 1902.

Selvtekt
Straffeloven 2005 § 19 bestemmer at en handling som ellers ville være straffbar er lovlig når den som har retten handler for å gjenopprette en ulovlig endret tilstand. Det stilles krav om at det ville være urimelig å måtte vente på myndighetens bistand. Makt mot en person kan bare benyttes når rettskrenkelsen er åpenbart og må ikke gå lenger enn forsvarlig.

Skyld og forsett
Straffeloven 2005 § 21 slår fast at straffelovgivningen bare rammer forsettlige lovbrudd, med mindre noe annet er bestemt.
Etter straffeloven 2005 § 22 foreligger forsett når noen med hensikt eller med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen eller holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen og velger å handle selv om det skulle være tilfellet begår en handling begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud.

Tilregnelighet
For å kunne straffes, må lovbryteren etter straffeloven 2005 § 20 ha vært tilregnelig på handlingstidspunktet. En lovbryter anses ikke som tilregnelig hvis han på handlingstidspunktet er under 15 år, psykotisk, psykisk utviklingshemmet i høy grad etter har en sterk bevissthetsforstyrrelse. 
Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for straff.

Uaktsomhet og grov uaktsomhet
Etter straffeloven 2005 § 23 foreligger det uaktsomhet dersom en person handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område og dersom vedkommende ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides. 
Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse av vedkommende gjerningsmann. 

Uforsettlig følge
En uforsettlig følge inngår etter straffeloven 2005 § 24 i vurderingen av om et lovbrudd er grovt, dersom lovbryteren har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgen av handlingen eller utelatt etter evne å avverge følgen etter å ha blitt oppmerksom på at den kunne inntre.