Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Straffeloven 2005 – skjerpende omstendigheter

Skjerpende omstendigheter ved en straffbar handling kan føre til at et lovbrudd straffes strengere enn det ellers ville ha gjort, enten ved at domstolen innenfor lovbestemt strafferamme kan utmåle strengere straff eller at loven inneholder regler om at maksimumsstraffen er høyere.

Artikkel    25. november 2015    👤Lovdata   

Straffeloven 2005 § 77 gir anvisning på omstendigheter som særlig skal tas i betraktning i skjerpende retning i forbindelse med straffeutmålingen. Slike omstendigheter er bl.a. dersom lovbruddet er begått med midler eller metoder som er særlig farlige eller har et stort skadepotensial eller har satt liv og helse i fare. Det samme gjelder dersom siktemålet med lovbruddet var et vesentlig mer alvorlig resultat eller dette lett kunne ha blitt følgen, er begått på en særlig hensynsløs måte, er ledd i en planlagt eller organisert virksomhet eller er begått av flere i fellesskap. Blant straffeskjerpende omstendigheter nevner § 77 også dersom lovbruddet er forøvet ved at lovbryteren har utnyttet eller forledet unge eller særlig sårbare mennesker eller har rammet personer som er forsvarsløse eller særlig utsatt for lovbrudd.

Det vil også kunne være straffeskjerpende dersom lovbruddet har sin bakgrunn i andres religion, nasjonale eller etniske bakgrunn, homofile legning, funksjonsevne eller andre forhold som rammer grupper med et særlig vernebehov. Også det forhold at lovbruddet er begått i offentlig tjeneste eller er forøvet ved særlig tillitsbrudd, er begått av noen som tidligere er dømt for lignende forhold eller i nærvær av barn som er under 15 år vil også kunne være straffeskjerpende.